Navigacija
Jūsų krepšelis

Privatumo nuostatos

PRIVATUMO NUOSTATOS

 

Sveiki atvykę į įmonės UAB “Supportive Electronic Service” internetinę svetainę batuimperija.lt. Perskaitę šias nuostatas, Jūs sužinosite, kaip UAB “ Supportive Electronic Service ” tvarko, saugo ir kam naudoja Jūsų asmens duomenis. Jeigu naudojatės batuimperija.lt internetine svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šiomis privatumo nuostatomis. Jeigu kils papildomų klausimų asmens duomenų tvarkymo tema, galite susisiekti su mumis el. paštu info@batuimperija.lt

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į UAB „Supportive Electronic Service“ su paklausimais, prašymais atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat, pateikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir/ar skundus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Visi kontaktiniai UAB „Supportive Electronic Service“ duomenys skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://batuimperija.lt/index.php?route=information/contact. Taip pat galima raštiškai kreiptis adresu Galinės g. 1, Galinės k., Vilniaus r. arba atvykti į šiuo adresu esančią UAB „Supportive Electronic Service ” buveinę.

UAB „Supportive Electronic Service“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias privatumo nuostatas, informuodama duomenų subjektą apie pakeitimus paskelbiant interneto svetainėje batuimperija.lt ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

 

1. Sąvokos

 

1.1 Duomenų subjektas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Supportive Electronic Service“.

1.2 Asmens duomenys bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių (vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir/ar interneto identifikatorių) arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;  

1.3 Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 

2. Bendra informacija

 

2.1 Internetinė svetainė batuimperija.lt priklauso UAB „Supportive Electronic Service“, juridinio asmens kodas 304851567, adresas korespondencijai – Galinės g. 1, Galinės k., Vilniaus r.

2.2 Nuostatose pateikiami pagrindiniai principai kaip UAB „Supportive Electronic Service“ tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą nurodyta su UAB „Supportive Electronic Service“ sudaromose sutartyse ar susitarimuose, taip pat UAB „Supportive Electronic Service“ lokaliniuose teisės aktuose. 

2.3 UAB „Supportive Electronic Service“ įsipareigoja nepažeisti Asmens duomenų tvarkymo principų, nustatytų pagal galiojančius teisės aktus (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679, viešai skelbiamą adresu: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN, toliau – Reglamentas; LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (naujausią redakciją) ir kt.) ir pritaikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

2.4 Asmens duomenų tvarkymui UAB „Supportive Electronic Service“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kuriuos UAB „Supportive Electronic Service“ įpareigoja laikytis teisėtų nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.  

2.5 Esant teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui ir pagrindui, asmens duomenis UAB „Supportive Electronic Service“ gali rinkti iš LR viešųjų valstybinių registrų bei teisėtai veiklą vykdančių privačių asmenų valdomų registrų.   

   

3. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

 

Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė;

Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;

Prisijungimo duomenys – slaptažodis, IP adresas;

Finansiniai duomenys – banko sąskaitos numeris.

 

4. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

 

4.1 UAB „Supportive Electronic Servicesutarčių vykdymas;

4.2 UAB „Supportive Electronic Service“ teisėtas interesas;

4.3 UAB „Supportive Electronic Service“ teisinės prievolės vykdymas;

4.4 UAB „Supportive Electronic Service“ kliento (duomenų subjekto) sutikimas.

 

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai  

 

5.1.            Avalynės pardavimo (internetinėje parduotuvėje „batuimperija.lt“);

5.2.            Elektronikos įrenginių surinkimo, išrinkimo, pardavimo;

5.3.            Tiesioginės rinkodaros;

5.4.            Duomenų subjekto ir/ar UAB „Supportive Electronic Serviceinteresų apsaugos;

5.5.            Teisinių reikalavimų vykdymo bei užklausų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu,    administravimu;

5.6.            UAB „Supportive Electronic Serviceveiklos organizavimo ir vykdymo;

5.7.            UAB „Supportive Electronic Servicedokumentų saugojimo;

5.8.            UAB „Supportive Electronic Serviceapskaitos ir mokestinių prievolių vykdymo.

 

6. Duomenų subjekto teisės

 

Kiekvieną iš žemiau išvardintų teisių duomenų subjektas gali įgyvendinti tik tinkamai save identifikavęs, t. y. pateikęs įmonei UAB „Supportive Electronic Service“ atitinkamos formos raštišką (popierinį arba elektroninėmis priemonėmis pateikiamą) prašymą, arba užpildęs užklausos forma batuimperija.lt interniatiniame puslapyje, arba atvykęs į UAB „Supportive Electronic Service“ buveinę bei pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius įrodymus:

6.1 Sužinoti ar yra tvarkomi asmens duomenys ir jei taip – susipažinti su jais bei kita informacija: duomenų kilmės šaltiniais, duomenų tvarkymo pagrindais, tikslais ir gavėjais (per paskutinį vienerių metų laikotarpį), duomenų saugojimo tvarką ir kt.;

6.2 Reikalauti ištaisyti savo neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

6.3 Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra UAB „Supportive Electronic Service“ teisėti interesai ir yra tinkamas teisinis pagrindas tokiam prašymui;

6.4 Reikalauti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai arba jei jie gauti pagal duomenų subjekto sutikimą ir jei duomenų subjektas atšaukia tokį sutikimą;

6.5 Apriboti asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus;

6.6 Gauti visų UAB „Supportive Electronic Service“ elektroninėse duomenų bazėse tvarkomų jo asmens duomenų rinkinį (tvarkomą sutikimo arba sutarties vykdymo pagrindu), susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu elektroniniu formatu, taip pat, esant techninėms galimybėms, duomenų subjektas turi teisę prašyti UAB „Supportive Electronic Service“ persiųsti šį rinkinį kitam duomenų valdytojui, nurodydamas tokio prašymo pagrindą ar motyvaciją (duomenų perkeliamumo teisė). Toks duomenų rinkinys subjektui gali būti įprastai pateikiamas PDF arba MS Excel elektroniniu formatu, taip pat, gali būti papildomai pateikiamas ir kaip popierinio atsakymo į duomenų subjekto užklausą priedas. Duomenų perkeliamumo teisė nėra susijusi su duomenų ištrynimu;

6.7 Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

6.8 Pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus.

 

UAB „Supportive Electronic Service“, gavusi duomenų subjekto prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, duomenų subjektui pateikia atsakymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. UAB „Supportive Electronic Service“, motyvuotai pagrįsdama, gali pratęsti šį terminą iki 90 kalendorinių dienų, apie tai tinkamai informuodama duomenų subjektą.

 

7. Asmens duomenų gavėjai

 

Esant teisėtam duomenų teikimo pagrindui ir tikslui, galimi asmens duomenų gavėjai:

7.1 Valstybinės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teismai, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos);

7.2 Teisines, finansines, archyvavimo, pašto siuntimo, informacinių technologijų paslaugas teikiantys subjektai – UAB „Supportive Electronic Service“ įgalioti duomenų tvarkytojai;

7.3 Kiti tretieji asmenys, turintys teisėtą interesą.

 

Visi duomenų gavėjai privalo turėti teisėtą interesą duomenų gavimui ir užtikrinti tinkamai pritaikytą organizacinių ir techninių priemonių duomenų apsaugos lygį. Taip pat, prieš gaudami asmens duomenis iš UAB „Supportive Electronic Service“ raštiškai įsipareigoti laikytis reikalavimo neatskleisti asmens duomenų neįgaliotiems tretiesiems asmenims (konfidencialumo principas).

 

8. Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų

 

8.1 UAB „Supportive Electronic Service“ asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos ribose.

8.2 Asmens duomenys išimtiniais atvejais gali būti perduoti už Europos Sąjungos teritorijos, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba duomenų subjektas davė sutikimą, taip pat, jeigu yra tenkinami reikalavimai dėl tinkamų apsaugos techninių ir organizacinių priemonių, patvirtintų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679.

8.3 Šalis, nepriklausanti Europos Sąjungai, kurioje yra Asmens duomenų gavėjas, pagal Europos Sąjungos Komisijos patvirtintus kriterijus užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

 

9. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

 

9.1              Asmens duomenys saugomi Reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis ribotumo principu – asmens duomenys saugomi tik tokį terminą ir tokia apimtimi, kiek Įmonei yra būtina, siekiant įgyvendinti Politikoje numatytus teisėtus duomenų tvarkymo tikslus. Nelikus teisėto tikslo asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys yra sunaikinami.

9.2              Bendras asmens duomenų saugojimo laikotarpis – 3 (trys) metai nuo sutartinių santykių pabaigos (nebent kitokį saugojimo terminą imperatyviai nustato galiojantys LR teisės aktai).

9.3              Įmonės tvarkomiems asmens duomenims taip pat taikomi 2011-03-09 Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymu dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų Nr. V-100 ir kitų teisės aktų nustatyti duomenų saugojimo terminai.

 

10. Profiliavimas ir automatizuoti sprendimai

 

10.1 Profiliavimasbet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu ir tai turi tiesioginių teisinių ar finansinių pasekmių tam fiziniam asmeniui.

10.2 UAB „Supportive Electronic Service” nepriima jokių išimtinai automatizuotų sprendimų, taip pat, nevykdo profiliavimo. Visuose įmonės sprendimų priėmimo procesuose dalyvauja žmogus.  

 

11. Tiesioginė rinkodara

 

11.1.        Tiesioginė rinkodara gali būti vykdoma paštu arba elektroninės komunikacijos priemonėmis (el. paštu, telefono skambučiu, SMS žinute).

11.2.        UAB „Supportive Electronic Service” tiesioginę rinkodarą vykdant paštu, tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas (Reglamento 2016/679 preambulės 47 p.) arba duomenų subjekto sutikimas. Informuoti savo klientus apie naujas prekes ar paslaugas, UAB „Supportive Electronic Service” gali ir be atskiro UAB „Supportive Electronic Service” kliento sutikimo, kartu informuojant, kad UAB „Supportive Electronic Service” klientas gali bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros būdu siunčiamos informacijos gavimo (Reglamento 2016/679 21 str. 2 d.). Apie teisę nesutikti UAB „Supportive Electronic Service” klientas (duomenų subjektas) informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant, aiškiai ir atskirai nuo kitos teikiamos informacijos.

11.3.        Jeigu tiesioginė rinkodara vykdoma elektroniniu paštu ar telefonu (įskaitant SMS žinučių siuntimą), atsižvelgiant į LR Elektroninių ryšių įstatymą, įgyvendinantį ES Direktyvą dėl privatumo ir elektroninių ryšių 2002/58/EB, kuris taikomas tiek pranešimams, siunčiamiems privatiems fiziniams asmenims, tiek pasiūlymams, skirtiems juridinio asmens vadovams ar darbuotojams, turi būti aiškus UAB „Supportive Electronic Servicekliento (fizinio ar juridinio asmens) sutikimas, kuriuo jis sutinka, kad UAB „Supportive Electronic Servicesiųstų atitinkamus pranešimus dėl prekių ar paslaugų.

11.4.        UAB „Supportive Electronic Serviceklientas tinkamai informuojamas apie jo teisę bet kada atšaukti jo duotą sutikimą. Jam taip pat pateikiama UAB „Supportive Electronic Servicekontaktinė informacija, asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų gavėjus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, asmens duomenų subjekto teises.

11.5.        Jeigu elektroninio pašto adresas, kuriuo UAB „Supportive Electronic Service” siunčia pranešimus dėl panašių prekių ar paslaugų, yra gautas iš paties UAB „Supportive Electronic Service“ kliento (pasirašant paslaugų sutartį), išankstinis UAB „Supportive Electronic Service“ kliento sutikimas nereikalingas. Tokiems UAB „Supportive Electronic Service“ klientams yra suteikiama aiški ir lengvai įgyvendinama galimybė atsisakyti tokio jų duomenų naudojimo.

11.6.        Galimybė nesutikti ar atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis yra aiškiai nurodoma siunčiamuose pranešimuose, yra nemokama ir lengvai įgyvendinama. Siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimus, juose yra aktyvi nuoroda arba galiojantis elektroninio pašto adresas, kuriuo duomenų subjektas (UAB „Supportive Electronic Service“ klientas) galėtų išsiųsti pranešimą dėl nesutikimo, nepatirdamas papildomų nepatogumų. Kai duomenų subjektas (UAB „Supportive Electronic Service“ klientas) prieštarauja jo duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, tokie duomenys toliau nebetvarkomi.

11.7.        Taip pat prie visų siunčiamų pranešimų pridedama aktyvi nuoroda į šias UAB „Supportive Electronic Service“ asmens duomenų tvarkymo nuostatas elektroninėje svetainėje (batuimperija.lt), kuriose duomenų subjektas gali rasti visą reikalingą informaciją apie UAB „Supportive Electronic Service“ vykdomą asmens duomenų apsaugos politiką.

11.8.        Elektroninių laiškų siuntimas, kurių turinys susijęs su sutarčių vykdymu, priminimas apie skolą ir kt. nelaikytinas tiesiogine rinkodara, todėl dėl tokių veiksmų iš duomenų subjektų (UAB „Supportive Electronic Service klientų) sutikimai nėra reikalingi. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutarties vykdymu ir/arba teisėtu UAB „Supportive Electronic Serviceinteresu.

 

12. Taikomos organizacinės ir techninės priemonės duomenų saugumui

 

Atsižvelgiant į Reglamento reikalavimus, UAB „Supportive Electronic Serviceyra įgyvendinusi organizacines ir technines priemones, siekiant apsaugoti tvarkomus asmens duomenis ir iki minimumo sumažinti riziką tokių duomenų praradimui, nutekėjimui ar kitokiam duomenų tvarkymo pažeidimui:

12.1          Įmonėje įdiegtos reikiamos techninės priemonės, leidžiančios atkurti sąlygas ir galimybes naudotis saugomais asmens duomenimis fizinio ar techninio pažeidimo atveju (Reglamento 2016/679 32 str. 1 d. c punktas). Įmonės naudojamo (-ų) serverio (-ų) kopijos nustatytu laiku (kasdien) išsaugomos ir talpinamos įgalioto įmonės partnerio (informacinių technologijų bendrovės), su kuriuo Įmonė yra sudarius atitinkamą sutartį, tinkamai saugomuose nuotoliniuose serveriuose.

12.2          Įmonėje įdiegta „Microsoft Office 365“ programinė įranga, kurios pagalba visi duomenys, prieinami iš darbuotojo darbo vietos yra perkeliami į Reglamento 2016/679 reikalavimus atitinkantį Microsoft duomenų serverį/debesį (angl. Cloud), užtikrinama tinkama tokiame serveryje/debesyje laikomų duomenų apsauga.

12.3          Įmonėje įdiegta programinė įranga užtikrina dviejų lygių tvarkomų duomenų šifravimą: serverio (-ų) (vidinis šifravimas) ir duomenų perdavimo kanalų (išorinis šifravimas). Duomenys užšifruojami serveryje, todėl bet kokiam prisijungimui prie jo reikalingi atitinkami slaptažodžiai, o saugomi duomenys negali būti prieinami ar prieiga prie jų atkuriama, net ir praradus kompiuterį fiziškai (vagystės) arba kibernetinės atakos atveju. Duomenų perdavimo kanalų šifravimas įdiegtas tiek elektroninio ryšio priemonėse, tiek internetiniame puslapyje batuimperija.lt, naudojami saugumo sertifikatai – pritaikyta „https://“ prieiga. Visi duomenų perdavimo kanalai tarp įmonės ir vartotojo yra užšifruoti.

12.4          Įmonėje įdiegta virtuali ugniasienė suteikianti apsaugą nuo kibernetinių įsilaužimų, DDoS atakų, SPAM laiškų ir patekimo į DDoS atakų BotNet tinklą. Suteikiamas reguliarių saugumo ataskaitų formavimas bei galimybė serverius pasiekti saugiu VPN sujungimu.

12.5          Įmonėje, įgyvendinant Reglamento 2016/679 20 str. 1 d. dėl teisės į duomenų perkeliamumą, įdiegta techninė galimybė, esant atitinkamai duomenų subjekto užklausai, sukelti visus Įmonės tvarkomus tokio duomenų subjekto asmens duomenis, į vieną susistemintą duomenų rinkinį (failą), lengvai skaitomu elektroniniu formatu, kuris gali būti arba pateikiamas pačiam duomenų subjektui arba persiunčiamas kitam duomenų valdytojui esant atitinkamam duomenų subjekto prašymui ir techninėms galimybėms. Šiame punkte nurodytas duomenų rinkinys duomenų subjektui gali būti pateikiamas ir popierine forma.

12.6          Įmonės veikloje naudojamos programinės įrangos būklę realiu laiku stebi ir aptarnauja įgaliotas įmonės partneris (informacinių technologijų bendrovė), todėl esant bet kokiems gedimams ar incidentams, Įmonė tinkamai ir operatyviai informuojama, suteikiamas būtinas informacinių technologijų aptarnavimas.

12.7          Įmonėje užtikrinama prieigos prie asmens duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė:

12.7.1    prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam darbuotojui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo darbinėms funkcijoms vykdyti;

12.7.2    su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti darbuotojui yra suteiktos teisės;

12.7.3    prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiai suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą;

12.7.4    užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis;

12.7.5    užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas;

12.7.6    užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.);

12.7.7    kontroliuojama prieiga prie asmens duomenų tokiomis organizacinėmis ir techninėmis asmens duomenų saugumo priemonėmis, kurios fiksuoja ir kontroliuoja registravimosi bei teisių gavimo pastangas;

12.7.8    nustatomas leistinų nepavykusių prisijungimų prie programinės įrangos skaičius;

12.7.9    užtikrinama, kad informacinių sistemų testavimas nebūtų vykdomas su realiais asmens duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, kurių metu būtų naudojamos organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių asmens duomenų saugumą.

12.8          Patvirtinta Asmens duomenų apsaugos politika bei kiti lokaliniai teisės aktai.

 

13. Slapukai

 

Siekiant pagerinti lankytojų patirtį batuimperija.lt svetainėje, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos lankytojų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti lankytojų galimybę naršyti patogiau ir tobulinti tiek svetainę, tiek aptarnavimo kokybę ir teikiamas paslaugas.

Yra numatyta galimybė nepriimti slapukų - pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais: 

·         Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Užtikrina sklandžią naudojimosi interneto svetaine patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.

·         Paslaugų plėtrai. Stebint slapukų naudojimą, galima gerinti interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą.

·         Naudojimo analizei. Slapukai gali būti naudojami statistinių duomenų apie interneto svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

OCSESSID                      

Naršant po svetainės puslapius, šis seanso slapukas nurodo svetainei, kad jūs esate tas pats asmuo, prašantis prisijungimo, o ne naujas puslapio lankytojas.

Šio sesijos slapuko galiojimas baigiasi, kai uždaroma naršyklė

Prisijungimo metu

Iki sesijos pabaigos

_gat_gtag_

„Google Analytics“ naudoja šį slapuką norėdamas sumažinti užklausų skaičių. Tai analitinis/ funkcionalumo slapukas. Apriboja duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse ar naudojimo laiką piko metu. Jis pasibaigia po 10 minučių.

Prisijungimo metu

Iki sesijos pabaigos

__fbp

„Facebook“ naudojamas slapukas, skirtas siūlyti reklaminiams produktams.

Prisijungimo metu

90 dienų

__gid

Skirtas fiksuoti lankytojų veiksmus svetainėje

Prisijungimo metu

1 dieną

__ga

Tai analitinis/ funkcionalumo slapukas.  Renka informaciją, apie lankytojo tikrintus puslapius, turinį, kitą veiklą svetainėje.

Registruoja unikalų lankytojo ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine.

Prisijungimo metu

30 dienų

__cfduid .mlcdn.com

__cfduid  .mailerlite.com

„__Cfduid“ slapuką nustato „CloudFlare“, kad nustatytų patikimą interneto srautą. Tai nesusiję su lankytojų ID žiniatinklio programoje, taip pat slapukas nesaugo jokios asmeniškai identifikuojamos informacijos.

https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do

Prisijungimo metu

30 dienų

fr  .facebook.com

Šis slapukas padeda pristatyti reklamą asmenims, kurie apsilanko svetainėje, kai jie yra „Facebook“ ar kitoje skaitmeninėje platformoje, kurią palaiko „Facebook Advertising“.

Naudojamas „Facebook“, norint pristatyti reklaminius produktus „Facebook“ platformoje.

Prisijungimo metu

30 dienų

Currency

Vidinio naudojimo slapukas, kad būtų galima išsaugoti pasirinktą valiutą kito vizito metu.

Prisijungimo metu

30 dienų

Language

Vidinio naudojimo slapukas, kad būtų galima išsaugoti pasirinktą kalbą kito vizito metu.

Prisijungimo metu

30 dienų

 

Siekdami pagerinti naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais mes naudojame slapukus (angl. „cookies“).
Jeigu sutinkate su slapukų įrašymu šiais tikslais, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine. Daugiau informacijos apie slapukus rasite Privatumo politikoje.